پنج رساله << سقوط دل ها و عقل ها >>

سرمستی قدرت و نخوت، برتری طلبی در روی زمین و سعی در تحت اطاعت خود قرار دادن مردم و به بندگی خود کشیدن آنها، مرض و آفت سخت برای دل ها و عقل هاست و چنان دل ها و عقل ها را مریض نموده و از کار می اندازد که باید گفت دل ها و عقل ها را به سقوط می کشاند.

گرفتاران به این مرض و آفت از خود حرکاتی نشان می دهند که به وضوح از سقوط به معنی کلمه ی دل و عقل آنان خبر می دهد. سخنانی به زبان می آورند، ادعاهایی می کنند و کارهایی انجام می دهند که جایی برای تفسیر و حتّی توجیه آنها نمی توان یافت،جز اینکه گفته شود دل ها و عقل های آنان به کلی ساقط شده است.

در قرآن کریم به سخنان این قبیل گرفتاران به ادعاها، به حرکات، به کارها و به احوال آنان اشاره شده است که از یک سو چگونگی سقوط دل ها و عقل های آنان و از سوی دیگر چهره و ماهیّت آنان در هر زمان را به خوبی روشن می سازد و برای اهل فهم کاملاً آموزنده و هدایت کننده و برای ساده لوحان هشدار دهنده و بیدار کننده است.

-------------

منبع: پنج رساله، ص 90

/ 0 نظر / 81 بازدید